Autentiškuose prisiminimuose atgyja tragiška Tauragės istorija
Įkelta:
2022-01-19
Nuotrauka
jonusaitis
Aprašymas

Algirdas Jonušaitis. Šeimos archyvo nuotraukos

,
Nuotrauka
jonusaitis
Aprašymas

Algirdas Jonušaitis. Šeimos archyvo nuotraukos

 

,
Nuotrauka
jonusaitis
Aprašymas

Algirdas Jonušaitis. Šeimos archyvo nuotraukos

 

,
Nuotrauka
jonusaitis
Aprašymas

Algirdas Jonušaitis. Šeimos archyvo nuotraukos

Didelio skaitytojų susidomėjimo sulaukusį projektą „Tauragės archyvų paslaptys“, gavę SRRF dalinį finansavimą, tęsime ir šiemet, toliau visuomenei pristatydami Tauragės krašto istorinius, kultūrinius, etnografinius lobynus, saugomus Tauragės krašto muziejuje ir jo skyriaus Tremtinių ir rezistencijos muziejaus archyvuose. Tauragės kraštas turi kuo didžiuotis, ką atskleisti ar priminti ne tik vietiniams, bet ir svetur gyvenantiems ir skaitantiems interneto svetainę www.taurageszinios.lt Istorinės, kultūrinės informacijos sklaidai ir skirtas projektas. Suplanuoti penki publikacijų ciklai. Veiklą jau 31-us metus tęsiantis Tauragės krašto muziejus „Santaka“ organizuoja daugybę įvairių renginių, parodų, ekspozicijų pristatymų, yra modernus, inovatyvus, jame sukaupta per 20 tūkst. eksponatų. Seniausiems jų bus skiriamas daugiausia dėmesio – fotografijomis iliustruotose publikacijose bus pasakojama apie įdomiausius, seniausius, išskirtiniausius muziejaus saugyklose esančius eksponatus. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka irgi yra tapusi ne tik kultūros, meno sklaidos vieta, bet ir yra sukaupusi labai daug kraštotyros medžiagos. Remiantis ja bus rengiamas publikacijų ciklas „Kraštotyros lobynai“, skirtas krašto kaimų, dvarų istorijai prisiminti. Tauragė garsi ir savo kūrėjais – cikle panagrinėsime kelių menininkų kūrybos reikšmę krašto kultūrai. Ciklas „Bažnyčių istorija“ skatins dorovinių ir dvasinių vertybių sklaidą. Publikacijos bus rengiamos apie Tauragės krašto bažnyčių, kurių skaičiuojama beveik 20, istorijas, kunigus. Veiklą plečiančio Tremtinių ir rezistencijos muziejaus tikslas – išsaugoti prisiminimą apie partizanų kovas, tremtinių ir politinių kalinių išgyvenimus ir visa tai perduoti po mūsų gyvensiančioms kartoms. Tad cikluose „Tremties ženklu pažymėti“ ir „Partizanų keliais“ publikuosime pasakojimus apie sunkius išgyvenimus tremtyje, Tauragėje kalintų tautiečių prisiminim, iš tremties parsivežtų ir muziejaus eksponatais tapusių brangių daiktų istorijas. Pristatome ir pirmąją istoriją. 

Algirdo Jonušaičio, gimusio 1926 m. Šilutėje, o palikusio šį pasaulį prieš 9 metus Čikagoje (JAV), gyvenimo kelias buvo ilgas ir vingiuotas. Ėjo jis ir pro Tauragę.  Mūsų mieste A. Jonušaitis gyveno itin sudėtingu prieškario laiku, savo akimis regėjo ir pirmąsias karo dienas Tauragėje. Karo pradžioje palikęs Lietuvą,  1945-aisiais atsidūręs bombarduojamame Drezdene, mokęsis lietuvių gimnazijoje Ausburge, 1949-aisiais emigravęs į Jungtines Amerikos Valstijas, tarnavęs Amerikos kariuomenėje, paskui baigęs elektros inžinerijos studijas, daug gyvenimo metų atidavęs gynybos pramonei, sukūręs puikią šeimą ir užauginęs penkis vaikus, jis aktyviai dalyvavo evangelikų liuteronų bažnyčios Tėviškės parapijos veikloje ir rašė atsiminimus. „Tauragės žinių“ skaitytojų dėmesiui – keletas ištraukų iš A. Jonušaičio atsiminimų, susijusių būtent su Taurage.

Karo nuojauta

Tauragėje tada gyveno daug rusų kariuomenės karininkų su savo iš Rusijos atsivežtomis žmonomis. Miesto gyventojų nuotaika pasidarė labai įtempta, nes aplink buvo daug kariuomenės ir darbo dalinių, kurie pradėjo prie Jūros upės statyti kariškus apsigynimui bunkerius, cementinius su šaudymui paliktomis angomis. Tos buvo nukreiptos į Vokietijos sieną, vos už keliolikos kilometrų. Taip arti jau buvome prie Vokietijai prijungto Klaipėdos krašto. Tos pasienio zonos gyventojai buvo suvaržyti laisvai tęsti ūkiškus darbus laukuose, lyg namų arešte, nes reikėjo turėti leidimą keliauti.

Prasidėjo miesto gyventojų tardymai, apklausinėjimai. Gavus pakvietimą reikėjo nuvykti į KBG būstinę, kuri buvo dideliame mūriniame name, vadinamam Šubertine, nes anksčiau gyveno Šubertų šeima. Ten nuvykti buvo pakviesta ir mano motina, kuriai teko susipažinti su tardytojais ir atsakyti į daugybę klausimų. <…> Atsimenu, kad ir man tokius klausimus davė, kai pirmą dieną atvykome į Tauragę. <…> 

Taip pamažu slinko laikas. Pro mūsų namą Stoties gatvėje ėjo rusų kariuomenės atvežti darbo daliniai prie Jūros kranto statybos. Visai netoli mūsų buvo aukštas Jūros krantas, nuo kurio galėjai matyti lygumas ir žemas vietas. Statyba ėjo dieną ir naktį. Buvo aišku, kad tikrai ruošiamas pasienio gynybos sutvirtinimas. Gandai ėjo, kad netrukus bus karas su Vokietija ir Rusijos sąjunga. <…> Tuo laiku visur turėjai būti atsargus ir nepareikšti savo tikros nuomonės. Turėjai tik paklusniai dirbti, klausyti įsakymų iš komunistų partijos centro Maskvoje, jų norams kraštą paversti Rusijos provincija. Pasikeitė visas krašto gyvenimas. Nebuvo galima Lietuvoje laisvai gyventi, kaip buvo prieš okupaciją. KGB veikla buvo klastinga. <…>

Mokytojų seminarijos direktorius Martynas Lacytis

Tauragės mokytojų seminarijos direktorius tuo laiku buvo Martynas Lacytis. Mūsų šeimoje jis buvo senas pažįstamas, lietuvininkas, Klaipėdos krašte žymus asmuo. Jis per pirmąjį karą tarnavo vokiečių kaizerio kariuomenėje ir turėjo karininko laipsnį. Vėliau Klaipėdos krašte dirbo mokyklų inspektorium. Mano motina žinojo jo visą gyvenimo istoriją. <…> Kai vokiečiai 1939 metais atplėšė Klaipėdą nuo Lietuvos, M. Lacytį naujieji okupantai išvarė per sieną į Didžiąją Lietuvą. Ir taip jis atsidūrė Tauragėje. Turėdamas atsakomingas pareigas mokytojų seminarijoje, būdavo dažnai kviečiamas į Šubertinę. Ten jam tekdavo aiškintis dėl mokyklos klasėse „tėvo Stalino“ paveikslo nukabinimų ir kitokių mokinių demonstracijų prieš rusus. Jis žinojo, kad mokykloje yra užverbuoti KGB agentai, kurie viską, kas dedasi mokykloje, pranešdavo jiems. Tokioje padėtyje reikėjo labai atsargiai pasiaiškinti. Jis norėjo atsikratyti nuo tų šnipų, kurie stengėsi jam pakenkti, likti nepatikimam jo darbe.

Šnipai žinojo, su kuo M. Lacytis draugauja. Dažnai M. Lacytis ateidavo pas mus į namus. Jis labai mėgo muziką. O mes turėjom pianiną, kuriuo mėgdavo skambinti savo mėgiamas dainas, muzikos kūrinius ir skambindavo be gaidų. Jo visi apsilankymai pas mus būdavo sekami, jis tai tikrai žinojo. Jis sugalvojo būdą, kaip suteikti šnipui įspūdį, kad jis palankaus nusistatymo komunistinei sistemai. Mes su juo susitarėme, kai jis vėl pas mus ateis ir žinos, kad jį seka, tada pradės mums pasakoti apie naują gyvenimą, kurį „tėvas Stalinas“ atnešė Lietuvai. Visa tai, žinoma, išgirs šnipas, atėjęs prie namo pasiklausyti.

Mūsų gyvenamas namas buvo labai arti prie gatvės, gal apie metrą nuo sienos iki šaligatvio ir tarpe medinės tvorelės. M. Lacyčio planas buvo, kad aš, užlipęs į palėpę, galėsiu iš ten matyti vartelius ir gatvę, namą, kuriame gyveno šnipas. 

Kai M. Lacytis atėjo, sutarėm, kad aš palėpėj, kai  pamatysiu šnipą ateinantį, duosiu ženklą, pabelsiu į grindis. Nereikėjo ilgai laukti ir pamačiau, kad per gatvę ateina vyriškis. Buvo jau sutemę. Vyriškis atvėrė vartelius ir įėjęs į kiemą juos iš lėto uždarė. Priėjo prie namo, kur jo negalėjau matyti. Jau reikėjo duoti M. Lacyčiui ženklą. Pabeldžiau į grindis ir apačioje kambaryje tai išgirdęs jis garsiai pradėjo kalbėti mano motinai, kad šnipas išgirstų, kaip jis aiškina apie „Stalino saulę“. Gana ilgai jis pasakojo. Motina pagalvojo, kad jau gana šnipas girdėjo, išėjo į prieangį ir pamažu pradėjo atidaryti duris į lauką, kurios kaip tyčia tada labai garsiai girgždėdavo. Šnipas, išgirdęs, kad jau namo durys atidaromos, skubiai ne per vartelius, bet tiesiog per tvorelę peršoko ir nubėgo skersai gatvės į namus. Viską mačiau per palėpės langelį. M.Lacytis tada buvo labai patenkintas, kad pagaliau jis turi liudininką, kurio pranešimas KGB agentams turėtų duoti kitaip apie jį galvoti ir jo užimtą mokyklos direktoriaus vietą.

Nuotrauka
jonusaitis

                 

1941 metų birželis Tauragėje

Prasidėjo mieste ir apylinkėse žmonių areštai. Iš namų paimtos šeimos buvo vežamos kariškais sunkvežimiais prie gelžkelio stoties, kur prie sandėlių stovėjo prekiniai vagonai, į kurios tada sutalpindavo visus areštuotus. Supratome, kad yra ruošiamas traukinys, kuris veš žmones į tremtį, į Sibirą, kur vežamųjų šeimų laukia nežinomybė. Mačiau, kai nakties metu mūsų gatve, kuri vedė tiesiog į gelžkelio stotį, važiavo kariški sunkvežimiai, pakrauti su būsimais tremtiniais ir jais lydinčiais kareiviais sargybiniais. Visi buvome labai išsigandę, nes nežinojome, kada ateis mūsų eilė. Žinojau, kad motinos pasas jau buvo KGB įstaigoje, todėl negalėtumėm iš miesto išvykti neturėdami paso. Visi keliai iš Tauragės buvo saugomi ir turėjai turėti leidimą išvykti, kurį tik iš saugumo įstaigos galėjai gauti. Atsirado gerų žmonių, kurie suprato areštuotų traukiniuose šeimų padėtį. Jie sužinojo, kaip galima jiems padėti, palaikyti su jais ryšius. Motina pažino stoties viršininką, iš kurio sužinojom, kada bus paruoštas traukinys ir numatyta išvežimo data. Tos žinios greit pasiekė tuos, kurių artimieji buvo jau paruošti išvežimui traukiniu. 

Birželio 22-oji 

Atėjo sekmadienio rytas. Pradėjo švisti, lauke tylu. Buvo 1941-ųjų metų birželio 22-oji diena. Staigiai pasigirdo baisus trenksmas, sprogimas pirmos patrankos šūvio, kuris krito visai netoli nuo namų. Ten pataikė į batsiuvio dirbtuvėlę, prie Vaižganto ir Stoties gatvių sankryžos. Buvo tik penkta valanda ryto. Visi lyg laukėme to ženklo, kad karas prasidėjo Vokietijos su Sovietų Rusija. Greit apsirengėm ir aš su seserimis bėgome į tetos namą. Bėgdami gatve girdėjome kitus sprogimus, kurie buvo labai arti, net girdėjome sviedinių skeveldras, lekiančias aplink. Tuo pačiu metu išgirdome lengvų lėktuvėlių ūžimą, tai buvo artilerijos žvalgai. Jau prasidėjo dažnesnis patrankų sviedinių kritimas, sprogimas.

Nuo tetos namo, toliau nuo gatvės, buvo laukas, kuriame rusų kariuomenė statydavo savo sunkvežimius. Jų dauguma buvo pritaikyti vietoj skysto kuro vartoti dujų generatorių, kūrenamą malkomis. Jų buvo pilnas laukas ir buvo geras taikinys vokiečiams. Pasigirdo atlekiančių lėktuvų motorų ūžimas, kuris buvo daug garsesnis, tai buvo bombonešiai. Pasigirdo krintančių bombų švilpimas. Jų sprogimas ėjo vienas po kito ir girdėjom, lyg sprogimai vis artėja. Mūsų laimei, pasibaigė tas bombardavimas ir vokiečių lėktuvai nuskrido. Aplink šaudė iš mažesnių pabūklų, nes jų sprogimai silpnesni, bet dažnesni.

Taip praėjo valandėlė, ir vėl staiga – baisus trenksmas. Išgirdom, kad kas nors nukrito kambaryje. Aš tada per grindų angą pažiūrėjau į kambarį ir pamačiau, kad gėlių puodynė nukrito nuo palangės ir sudužo. Tas mus išgąsdino, ir teta visai išbalo. Kiek vėliau sužinojom, kad tai buvo Jūros tilto sprogdinimas. Rusai jau seniai buvo tą paruošę ir visada tą tiltą labai saugodavo. Prie jo būdavo keli sargybiniai ir neleisdavo ant tilto stovėti.

Prasidėjo didelių patrankų dvikovė. Girdėjome vokiečių, taip pat ir rusų patrankų šovinių skridimą virš galvų. Tai buvo jau sunkiosios patrankos. Šovinių sprogimo negirdėjome, nes taikiniai buvo toliau už miesto ribų. Pagaliau prasidėjo šaudymas iš šautuvų, kuris vis artėjo. Pasigirdo automato šūviai visai arti. Aš per rūsio angą pamatuose, kuri buvo gatvės pusėje, pamačiau vokiečių kareivius, einančius gatve į miesto centrą. Vokiečiai jau pradėjo miestą valyti nuo rusų slapukų kareivių. Tie dar bandė sustabdyti vokiečių kariuomenę. Žinoma, jiems tai nesisekė. Kova ėjo prie pagrindinio kelio – plento tarp Lauksargių ir Šiaulių. Vokiečiai ten bandė sunaikinti rusų motorizuotus dalinius. Kai pabūklų šaudymas sustojo, kautynės jau nuėjo toliau.

Tada mes jautėmės gana saugūs išlįsti iš savo slėptuvių, rūsių. Pamatėm, kad miesto centras dega. Vis daugiau namų degė lyg kieno padegti, staigiai iš jų pasirodydavo dūmų kamuolys ir po to liepsnos. Taip praėjo beveik pusė dienos ir grįžome į namus, nes buvome nuo pat ankstyvo ryto negėrę ir nevalgę.

Pradėjome apžiūrėti savo kiemą, kas nukentėjo nuo kautynių. Radom tik daržinės stogą pramuštą ir ant žemės plieno plokštę, kuri pusės kilometro atstumu atskrido nuo Jūros tilto. Visi nuėjom į tetos namą, ten kieme radome, kad sandėliuko sienoje artilerijos sviedinys skersai krisdamas išmušė skylę, kuri turėjo šovinio formą. Supratome, kad sandėliuke guli nesprogęs sviedinys. Perspėjom tetą, kad gali būti pavojus gyvybei.

Gatvės gale iš katalikų bažnyčios kilo dūmai, jos bokštas, nuo Jūros upės pusės, apdaužytas. Viršutinė mūrinė jos dalis nugriauta. Vis daugiau matėsi degančių mūrinių namų, o arčiau prie mūsų buvo mediniai. Buvo aišku, jeigu niekas nesustabdys ugnies plėtimo, tai ir mums teks nuo ugnies nukentėti. Tą dieną oras buvo labai gražus, giedras ir sausas. Nebuvo aplink žmonių, kurie galėtų gelbėti gesinti gaisrus, nebuvo tam priemonių, per daug gaisrų tuo pat metu. Reikėjo kiekvienam pasirūpinti nuo gaisro apsisaugoti, rasti priemonių.

Nuotrauka
jonusaitis

Mūsų gatvės pusėje gaisras nesiplėtė, nes mus skyrė Vaižganto gatvė ir gatvės kampas, kur krito pirmas patrankos sviedinys, jau buvo sugriauta batsiuvio dirbtuvėlė. Šalia jos tuščias sklypas, ten sukrauta statybinė medžiaga, o arčiau mūrinis pastatas „Darbo rūmai“. Ir čia pat mūsų medinis namelis. 

Kitoje sankryžos pusėje kampiniai namai mediniai ir liepsnos tada lengvai peršoko ir uždegė visus namus. Mes nelaukėme, kol ugnis prieis prie tetos namo, bet gelbėjom tetai išnešti iš namo daiktus į saugią vietą, už mūsų kieme esančios daržinės.

Grįždami į tetos namą nuėjom pažiūrėti, kas darosi kaimynės name. Namo durys gatvės pusėje praviros. Priėję arčiau pamatėme, kad viduje prie durų guli dvi negyvos moteriškės. Duryse matėsi padarytos skylės iš automatinio šautuvo. Supratome, kad moterys stovėjo už durų ir vokiečių kareiviai kautynių metu nelaukia, kad kas nors juos įleistų vidun. Kareiviai šaudydavo į duris dėl savo saugumo ir tik tada eidavo patikrinti, ar ten viduj nėra pasislėpusių rusų kareivių. Mums teta anksčiau aiškino, kad namo durys turi būti atidaros, jeigu bus uždarytos, tai gali būti pasekmės, kurias mes ką tik matėme. Tas viskas įvyko tam name, kur gyveno šnipas, o moterys buvo žydės. Tai buvo pirmas kartas, kai aš pamačiau žmogų, karo veiksmų užmuštą. Niekam nerūpėjo, kad čia guli negyvi žmonės, nes visi aplink skubinosi išsaugoti dar likusį turtą. Mediniai namai, sustatyti šalia viens kito, pradėjo degti taip greit, lyg būtų degtukų dėžutės.

Kur mes gyvenome, namas turėjo skiedrinį stogą, ant kurio pradėjo kristi žiežirbos iš kitos pusės gatvės degančių namų. Tada buvo aišku, kad reikia lipti ant stogo ir tas žiežirbas gesinti ir neleisti, kad uždegtų stogo. Turėjom kopėčias užlipti ant stogo, reikėjo tik pasidaryti įrankį pasiekti rusenančias žiežirbas. Čia mums pagelbėjo vyrai, kaimynai, kurie sėmė kibirais vandenį iš kieme esančio šulinio. Tada į vandenį pamirkęs šluotą su ant jos apvyniotu skuduru aš galėjau gesinti žiežirbas. Vyrai padėjo užnešti kibirais vandenį  ant stogo ir tokiu būdu sudrėkintas stogas pasidarė sunkiai uždegamas. Karštis nuo ugnies buvo didelis, stogas tada garavo nuo karščio.

Taip visa viena pusė gatvės greit užsidegė. Liepsnos kilo aukštyn. Nebuvo vėjo. Tai mūsų laimė. Namai greit sugriuvo, liko tik krūvos degėsių, kurie per naktį ruseno, skleidė degėsių kvapą. Ten galėjo būti ir negyvų gyvulių ar žmonių lavonai.

(Atsiminimų tekstas autentiškas, redaguotas minimaliai)

Nuotrauka
jonusaitis
Nuotrauka
spaudos
Nuotrauka
dainų
Lina Buchlickaja nuotraukos
Įkelta:
2024-04-22
Šį šeštadienį Tauragę garsino Pagramančio regioniniame parke prie apžvalgos bokšto įvykęs  artėjančiai Lietuvos Dainų šventei skirtas renginys. Prie Jūros ir Akmenos upių santakos pasirodė apie 350 tautinės muzikos atlikėjų. Tauragės kultūros centro bendruomenei tokio masiškumo renginys buvo didžiulis iššūkis.
Nuotrauka
knyga
Įkelta:
2023-12-06
Tauragės kraštotyros draugija dar praėjusiais metais susivienijo bendram darbui. Draugijos nariai nutarė dar labiau įprasminti ir išsaugoti paveldosaugininko Edmundo Mažrimo surinktą informaciją apie Tauragės rajone buvusius ir kai kuriuos dar išlikusius dvarus.
Nuotrauka
kapines
Reginos Bliūdžiuvienės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-23
Šiais metais žygaitiškė, pedagogė, poetė Regina Bliūdžiuvienė išleido knygą „Sakralioji Žygaičių kapinių erdvė“ apie porą metų tyrinėtas Žygaičių miestelio kapines. Knyga liudija istoriją, nes po kelerių metų išleidus knygą kai kurių paminklų kapinėse jau nebeliko. 
Nuotrauka
pastas
Viktoro Jokubaičio asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-11-16
Pašto veikla kaip komunikacijos priemonė tarp žmonių skaičiuojama tūkstančiais metų. Ilgą laiką Tauragės paštui vadovavęs Viktoras Jokubaitis įsitikinęs, kad kiekvienos valstybės kertinis pamato akmuo yra ir turi būti paštas, nesvarbu, koks technologinis progresas egzistuoja pasaulyje. Lietuvos paštas įkurtas prieš 105 metus lapkričio 16-ąją. Šia proga V. Jokubaitis ir buvusios jo kolegės pasidalijo prisiminimais.
Nuotrauka
adakavas
Kultūros vertybių registro/Algirdo Remeikio nuotrauka
Įkelta:
2023-11-08
Žymiausias kultūros paminklas Adakave, kaip teigia istorikai Vytenis ir Junona Almonaičiai knygoje „Pietų Karšuva“, – Šv. Jono krikštytojo bažnyčia, pastatyta 1793 m. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia valstybės saugomi ir į Kultūros vertybių registrą įtraukti 2003 m. 
Nuotrauka
archyvai
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-11-08
Tauragės krašto muziejus „Santaka“ pasidalijo nuotraukomis, kuriose užfiksuota mažos, bet reikšmingos mūsų krašto istorijos detalės. Šį kartą muziejininkai pristatė Spaustuvės g. pastato, kuriame veikė fotoateljė, ir batsiuvystės Skaudvilėje istorijos detales. 
Nuotrauka
Seminarija
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-11-01
Rugsėjo 20-ąją sukako 100 metų, kai 1923 m. buvo įsteigta Tauragės mokytojų seminarija. Ši mokslo įstaiga, pasak B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos, paliko ryškų pėdsaką krašto švietimo ir kultūros istorijoje. Joje dirbę savo profesijai atsidavę pedagogai išugdė šviesią inteligentų kartą: daug savo darbą mylinčių mokytojų (tarp jų – ir Klaipėdos kraštui), iškilių mokslo ir visuomenės veikėjų.
Nuotrauka
baznycia svc trejybes
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-10-25
Šiemet sukanka 120 metų, kai buvo pastatytas dabartinis Švč. Trejybės katalikų bažnyčios pastatas. Pirmoji katalikų bažnyčia Tauragėje iškilo dar XVI a. I pusėje, kai Tauragės dvaro savininkė Jadvyga Bartoševičienė skyrė finansavimą jos statyboms. Metams bėgant keitėsi medinės bažnyčios vieta bei architektūra.
Nuotrauka
Sondros Vaišvilaitės knygos „Šviesybių namai“ nuotrauka
Iš knygos „Šilalės kraštas. III Nacizmo ir bolševizmo laikotarpis 1940–1953“) 
Įkelta:
2023-10-18
Yra žmonių, kurių nelaidoja kapinėse, kurie iki šiol liko nepalaidoti artimųjų širdyse, nes niekas nepasakė, kur ilsisi tie jauni vyrai, kovoję už gražesnį ir geresnį mūsų gyvenimą. Nežinomi jų kapai, gyvenimo istorijos, liko užmirštos ir nepapasakotos kovos ir meilės legendos. Sondrai Vaišvilaitei tokias mintis ir jausmus vėl į paviršių iškėlė Lietuvos partizanų Kęstučio apygardos „Aukuro“ rinktinės štabo ir 13-osios „Eimučio“ būrio kovotojų žūties metinės. Mat tarp tada žuvusiųjų – ir jos giminaitis Simas Macaitis.
Nuotrauka
putvinskis
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-10-05
Spalio 6-ąją minimos Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio 150-osios gimimo metinės. Šiai datai paminėti penktadienįTauragėje vyko šventinis renginys. O skaitytojams pateikiame trumpą istorinių faktų apie sąjungos įkūrėją santrauką. 
Nuotrauka
gaure
Antano Kiniulio nuotrauka
Įkelta:
2023-09-21
Šiais metais sukanka septyniasdešimt penkeri metai nuo Lietuvos partizanų Kęstučio apygardos Aukuro rinktinės štabo ir „Eimučio“ būrio kovotojų žūties. Partizanus 1948 m. rugsėjo 15 d. užpuolė daugiau kaip 100 sovietinių MGB karių ir Tauragės stribų. Po įnirtingos, tris valandas trukusios kovos dauguma partizanų žuvo. Laisvės kovotojų kūnai buvo išniekinti Gaurės miestelyje. Vėliau, vietinių gyventojų teigimu, partizanų palaikai buvo sumesti į šulinį. Partizanų atminimui skirtas paminklas stovi Purviškių miške, o Gaurėje pašventintas kovotojų atminimui skirtas kryžius. 
Nuotrauka
sajudis
Benjamino Pociaus nuotrauka
Įkelta:
2023-09-20
Ką šiandien reiškia Sąjūdis, ar reiškia? Vieniems tai prisiminimai ir buvusi aktyvi veikla. Kiti mažai apie tai kalba, treti žino, kas tai, bet nežino, ką apie tai pasakyti. O ką apie sąjūdį pasakoja eksponatai? Sąjūdžio kambaryje (Tremties ir rezistencijos muziejuje) eksponuojami tauragiškių dovanoti, perduoti daiktai, dokumentai, bylojantys Sąjūdžio laikotarpį tiek Tauragėje, tiek Lietuvoje. 
Nuotrauka
sartininkai
„Sakralinis paveldas“ feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-09-14
Sartininkai gali didžiuotis dviem nuostabiomis bažnyčiomis, tačiau šįsyk apie vieną jų – Šv. Jurgio bažnyčią. Šiemet šiai bažnyčiai sukanka 236 metai. Parapijos pastatų ansamblio viduje saugomi įspūdingi meno kūriniai bei istorinių asmenybių atminimas. 
Nuotrauka
sleivys
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ archyvų nuotrauka
Įkelta:
2023-09-06
Prie dvasinių vertybių budintys ir tautos labui triūsiantys žmonės visiems laikams lieka tarsi negęstantys švyturiai. Kaip rašo Teklė Mozerytė („Tauragiškių balsas“, 1996), gauriškiams toks švyturys buvo, yra ir liks Kazimieras Šleivys. Jis, kaip neišsenkantis šaltinis, kupinas pačių netikėčiausių sumanymų, išplėtojo aktyviai ir vaisingą veiklą savo parapijoje ir ne tik joje. Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kunigas kanauninkas K. Šleivys šioje parapijoje ištarnavo 25-erius metus. Jis buvo ne tik 50-ies kaimų parapijos klebonas, bet ir energingas visuomenininkas: suorganizavo savivaldybę, verbavo savanorius, įsteigė parapijos namus, pradžios mokyklą.  
Nuotrauka
kazakevicieneVida
Bibliotekos archyvų ir asmeninio V. Kazakevičienės albumo nuotraukos
Įkelta:
2023-08-31
Birželio 3-ąją sukako 35 metai, kai 1988 metais buvo įkurtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdis (LPS). Tuomet visame krašte pradėtos kurti rėmimo grupės. Ne išimtis ir Tauragė. Mūsų mieste iniciatyvinė sąjūdžio grupė susikūrė rugsėjo 28 d. Tauragiškiai, neabejingi Sąjūdžio idėjai, rinkosi miesto bibliotekos skaitykloje. Tuo metu Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė buvo Vida Kazakevičienė. Šiandien, prabėgus 35 metams, su ja kalbėjomės apie tą reikšmingą laikotarpį. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-08-09
Šiemet, minėdami 35-erius metus, kai Lietuvoje įkurtas Sąjūdis, prisimename apie Sąjūdžio gimimą, veiklą Tauragėje bei rajone. Rugsėjo 28-ąją tauragiškiai minės savo Sąjūdžio 35-metį – tądien prieš 35 metus miesto centrinėje bibliotekoje pirmą kartą susirinko iniciatyvinė sąjūdžio grupė. Sąjūdis aktyviai veikė ne tik pačioje Tauragėje, bet ir rajone. Ypač aktyvūs buvo skaudviliškiai. Tad savo prisiminimais apie Sąjūdžio veiklą Skaudvilėje dalijasi skaudviliškis Ričardas Paulauskas. 
Nuotrauka
marcelė
Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos feisbuko nuotraukos
Įkelta:
2023-08-02
Marcelė Kubiliūtė – spaudos ir visuomenės veikėja, Lenkų karinės organizacijos (POW) 1919 m. rengto perversmo prieš Lietuvos valstybę užkardytoja, tremtinė  ir viena paslaptingiausių Lietuvos asmenybių. Liepos 28-ąją – 125-osios jos gimimo metinės. Už nuopelnus ji apdovanota Vyčio kryžiaus, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino, Vytauto Didžiojo ordinais, Šaulių žvaigžde. Tauragiškiai gali didžiuotis, kad po tremties gerų ir drąsių žmonių dėka ši iškili moteris 1950–1956 m. gyveno ir dirbo Tauragėje. Lietuvos Respublikos Seimas 2023-uosius paskelbė Marcelės Kubiliūtės metais.
Nuotrauka
remeikis
Algirdo Remeikio asmeninio albumo nuotraukos
Įkelta:
2023-07-26
Algirdas Remeikis daugeliui tauragiškių žinomas kaip buvęs Kultūros paveldo departamento Tauragės skyriaus vyriausiasis specialistas arba kaip tapytojas. Bet mažai kam žinoma, kad Algirdas gimęs Kazachstane, tremtinių šeimoje. Paprašytas jis noriai pasidalijo savo prisiminimais nuo tremties iki darbo Kultūros paveldo departamente, kuris buvo glaudžiai susijęs ir su sąjūdžio, kurio įsikūrimo Tauragėje 35-metį minėsime rugsėjį, veikla.
Nuotrauka
lankininkai
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-07-20
Šiemet minimos jau 160-osios sukilimo Raseinių apskrityje metinės, kuriose dalyvavo ir Batakių bažnyčios vikaras. Šis įvykis lėmė, kad caro valdžia uždarė Teodoravo (Lankininkų) dvaro koplyčią.
Nuotrauka
lomiudvaras
kvr.kpd.lt/Vaido Gargaso nuotrauka
Įkelta:
2023-06-15
Lomių dvaras vienas iš Tauragės rajone saugomų kultūros vertybių, 2003 metais įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Dvaras, pasak istorinių šaltinių, egzistavo jau Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais, tad turėjo ne vieną savininką.
Nuotrauka
Bagdonas
Tauragės krašto muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2023-06-08
„Parašykit į laikraštį nuo manęs tokius žodžius: „Padariau, ką galėjau, atleiskit už tai, ko nespėjau padaryti, ir tęskite mano darbus toliau“. Taip keletą mėnesių iki mirties sakė tautodailininkas Antanas Bagdonas. Šiemet birželio 13-ąją jam būtų sukakę 95-eri. Tautodailininkas, Tauragės garbės pilietis Antanas Bagdonas – daugelio kūrinių autorius, šviesus ir tiesus žmogus. Jo darbai puošia ne vieną Tauragės ir kitų miestų kampelį.
Nuotrauka
sartininku baznycia
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-06-01
Sartininkų evangelikų liuteronų bažnyčia pastatyta 1934-aisiais, o parapijos ištakos – gretimame, vos už trijų kilometrų buvusiame ir jau išnykusiame Margiškių kaime. Tikėtina, kad ten parapija gyvavo gal net XIX a. pradžioje. Istorinių faktų apie parapiją daug rasti nepavyko.  
Nuotrauka
 nuotrauka
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-05-18
„Tauta, nežinanti savo praeities, neturi ateities“, – sakė mūsų tautos žadintojas ir patriarchas Jonas Basanavičius. Užmarštin nuėjo begalė mūsų miesto istorijos detalių. Puiku, kad dar turime galimybę jas išsaugoti ar bent priminti apie jas visiems. Taip pagerbiame atminimą žmonių, čia gyvenusių, dirbusių, mylėjusių ir kūrusių Tauragę. Mūsų miesto, o kartu – ir tragišką žydų tautos istoriją nuo šiol primins kuklus paminklas, pastatytas šalia Martyno Mažvydo progimnazijos stadiono. Jis žymi vietą, kur kadaise stovėjo net dvi sinagogos. 
Nuotrauka
vesna
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ fondų nuotrauka
Įkelta:
2023-05-17
Prieš 75-erius metus – 1948 m. gegužės 22–23 dienomis – buvo įvykdytas didžiausias Lietuvos istorijoje masinis gyventojų trėmimas į Sibirą. Jam buvo suteiktas kodinis operacijos „Vesna“ (iš rusų k. pavasaris) pavadinimas. Ši Lietuvos gyventojų trėmimo operacija prasidėjo tuometinei sovietų valdžios ministrų tarybai 1948 m. vasario 21 d. priėmus visiškai slaptą nutarimą ištremti 12 tūkstančių Lietuvos gyventojų šeimų.
Nuotrauka
keturakaitis
global.truelithuania.com/ Audriaus Žemaičio nuotrauka
Įkelta:
2023-05-04
Įdomios patirties ir žinių bagažą turėjęs Tauragėje dirbęs kunigas Martynas Keturakaitis aktyviai rūpinosi lietuviškos spaudos gyvavimu net tais laikais, kai ji apskritai nebuvo galima, rūpinosi jos atvežimu. Šie dvasininko darbai neliko nepastebėti – jis buvo pašalintas iš pareigų, o vėliau net ištremtas į Kaukazą.