Nuo liepos – pokyčiai klientams
Įkelta:
2024-07-08
Nuotrauka
JAUNIMO UZIMTUMAS
Nuotraukos autorius:
Asociatyvi pexels.com nuotrauka

Liepos 1 d. įsigalios Užimtumo įstatymo pakeitimai, kurie palies bene visas klientų grupes. Supažindiname su svarbiausiais iš jų.

Darbo ieškantiems asmenims

Asmenys skatinami pranešti apie nelegalaus darbo atvejus. Bedarbio statusas nebus naikinamas tais atvejais, kai bedarbis pats praneš bent vienai iš Užimtumo įstatyme nurodytų institucijų apie savo nelegalaus darbo faktą ir bendradarbiaus su šiomis institucijomis iki jos priims nutarimą. Ši sąlyga galios ir gavus informaciją apie tai, kad bedarbis teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus, pažeisdamas Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatyme nustatytus reikalavimus.

Jei tyrimo eigoje žmogus persigalvos ar nutrauks bendradarbiavimą, jo statusas bus naikinamas be teisės į bedarbio statusą 6 mėn.

Keičiasi papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų grupės. Papildomo rėmimo požymių sąrašas sutrumpėja nuo 18 iki 13. Ilgalaikiai bedarbiai darbo rinkoje papildomai remiamais asmenimis nebus laikomi, tačiau ši tikslinė grupė papildė sąrašą asmenų, kuriems gali būti rengiamos Užimtumo didinimo programos. Papildomai remiami neliks pabėgėlio statusą turintys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų ar baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo.

Darbo rinkoje papildomai remiamais bus bedarbiai, kuriems nustatytas iki 55 proc. dalyvumo lygis, 16-24 metų ar vyresni nei 50 metų bedarbiai, taip pat pirmą kartą darbo veiklą pradedantys bedarbiai, kvalifikaciją įgiję ne daugiau kaip prieš 2 metus, nekvalifikuoti bedarbiai, bedarbiai, kurie paskutinius 6 mėnesius nedirbo, tėvai, globėjai, rūpintojai, faktiškai vieni auginantys vaiką iki 8 metų ar vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų, taip pat asmenys, prižiūrintys šeimos narius su negalia, kuriems Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros sprendimu nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis.

Darbo rinkai besirengiantiems asmenims dalyvauti konsultaciniuose užsiėmimuose bus paprasčiau. Nuo liepos 1 d. darbo rinkai besirengiantys asmenys, vykdami į konsultacinius užsiėmimus, galės pretenduoti į kompensaciją už kelionės išlaidas.

Mokymo stipendija užimtiems asmenims nebus mokama. Užimtiems asmenims, kuriems Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonė taikoma pagal dvišalę ir trišalę sutartį, sudarytą šių metų liepos 1 d. ir vėliau, mokymo stipendija nebus mokama.

Keičiasi pakartotino dalyvavimo įdarbinimo subsidijuojant priemonėje sąlygos. Asmuo, dalyvavęs įdarbinimo subsidijuojant priemonėje, negalės būti siunčiamas pas tą patį darbdavį dalyvauti priemonėje pakartotinai. Išimtis taikoma tik sunkiausios (iki 25 proc. dalyvumo lygio) bei vidutinės negalios asmenims (nuo 30-40 proc. dalyvumo lygio), jeigu bendra subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo tam pačiam darbdaviui už šį asmenį trukmė neviršija 36 mėnesių.

Įteisinama įdarbinimo subsidijuojant priemonės taikymo vienam asmeniui „pertrauka“. Darbo ieškantiems asmenims, kuriems nustatytas 30–40 procentų dalyvumo lygis, įdarbinimo subsidijuojant priemonė galės būti taikoma iki 36 mėnesių per nepertraukiamą 48 mėnesių laikotarpį nuo pirmos įdarbinimo subsidijuojant dienos.

Kitiems papildomai darbo rinkoje remiamiems asmenims įdarbinimo subsidijuojant priemonė galės būti taikoma iki 6 mėnesių per nepertraukiamą 18 mėnesių laikotarpį nuo pirmos įdarbinimo subsidijuojant dienos.

Ribojimai nebus taikomi sunkiausios negalios, t.y. iki 25 proc. darbingumo / dalyvumo lygio asmenims.

Darbdaviams

Tikslinami reikalavimai darbdaviams, ketinantiems įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones. Parama galės būti skirta tik tiems, kurie neturi įstatyme numatytų baudų ir nuobaudų, pavyzdžiui, administracinės nuobaudos, skirtos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą. Dėl nusižengimų bus nutraukiamos ir subsidijos įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones, o taip pat susigrąžinamos išmokėtos subsidijos darbo vietoms steigti.

Remiamojo įdarbinimo priemonėms ir kai kurioms paramos mokymuisi priemonėms bus taikomos valstybės pagalbos taisyklės. Iš esmės bus keičiamos sąlygos darbdaviams įgyvendinti įdarbinimo subsidijuojant, subsidijos darbo asistento išlaidoms priemones, įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemones, o taip pat sudaryti trišales sutartis dėl užimtų asmenų dalyvavimo mokyme pagal profesinio mokymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemones.

Subsidija darbo užmokesčiui ir subsidija darbo asistento išlaidoms bus nutraukta, jei darbdavys nebeatitiks valstybės pagalbos taisyklės nustatytų reikalavimų arba šiuos reikalavimus pažeis.

Keičiami kai kurių priemonių subsidijų ir kompensacijų dydžiai. Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonę sudariusiems darbdaviams bus kompensuojama 50 proc. pagal pameistrystės darbo sutartį įdarbintam asmeniui darbdavio apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų. Išimtys bus taikomos labai mažoms ir mažoms įmonėms, o taip pat įdarbinančioms papildomai remiamą asmenį vidutinėms įmonėms – tokioms įmonėms kompensuojama 70 proc., bei vidutinėms įmonėms, o taip pat įdarbinantiems papildomai remiamą asmenį juridiniams asmenims, neatitinkantiems labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžties – tokioms įmonėms kompensuojama 60 proc.

Įgyvendinant įdarbinimo subsidijuojant ir įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemones subsidijai apskaičiuoti bus naudojamos tik darbdavio deklaruojamos darbuotojo draudžiamosios pajamos. Darbdavio mokamos draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies, mokamos nuo įdarbintų asmenų draudžiamųjų pajamų, subsidijų ir kompensacijų skaičiavime nebelieka.

Taip pat keičiasi sąlygos dėl Užimtumo tarnybai teikiamų už subsidijos lėšas įsigytos įrangos draudimo dokumentų. Nuo šių metų liepos 1 d. ilgalaikio materialiojo turto draudimo atveju naudos gavėju jau nebus Užimtumo tarnyba.

Nuotrauka
Mergaitė
Įkelta:
2024-07-12
Siekiant maksimaliai apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto, asmenys dirbantys ar planuojantys dirbti su vaikais, privalės turėti Teisėto darbo su vaikais kodą (QR kodą). Darbdaviai privalės tikrinti ar darbuotojas turi QR kodą, o institucijos – vykdyti darbdavių priežiūrą. Efektyvinamas specializuotos pagalbos teikimas vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Tai numatančius Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus priėmė Seimas. Jie įsigalios nuo 2024 m. lapkričio 1 d.
Nuotrauka
erelis
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus archyvo nuotrauka
Įkelta:
2024-07-12
Tauragiškis Antanas sulaukęs palikimo, žemės, Deferencijos kaime ėmė kurti planus apie ten esančios sodybos puoselėjimą ir galimybę ūkininkauti. Tačiau apsilankius Nacionalinėje mokėjimo agentūroje dėl pievų deklaravimo laukė netikėta naujiena: jam priklausančiuose plotuose apsigyveno Lietuvoje retas paukštis, mažasis erelis rėksnys. Dėl saugomo gyvūno vyrui teko atsisakyti visų planų. Tas dar nebūtų taip apmaudu, tačiau jo žemėje ES lėšomis pradėti tvarkyti melioracijos grioviai. Erelio peryklomis pripažintose pievose važinėjasi technika, perkastuose grioviuose išnyko vandens telkinių gyvūnija. „Kas dabar tą erelį maitins?“ – susirūpino erelio namų savininkas.
Nuotrauka
poligonai
Įkelta:
2024-07-11
Priėmus sprendimą steigti du naujus Lietuvos kariuomenės poligonus Vakarų Lietuvoje  – Tauragės ir Šilalės karinius poligonus su jų veiklai būtina infrastruktūra – Krašto apsaugos ministerija tęsia viešas diskusijas su rajonų bendruomenėmis dėl poligonų steigimo ir liepos 15 d. kviečia į susitikimus aktualiems klausimams aptarti.  Susitikimuose su rajonų bendruomenėmis dalyvaus  Vyriausybės,  Krašto apsaugos,  Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos kariuomenės, Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinės miškų urėdijos atstovai. Taip pat diskusijose dalyvaus Tauragės, Šilalės, Jurbarko rajonų savivaldybių merai, seniūnijų atstovai. 
Nuotrauka
Aplinkelis
Įkelta:
2024-07-09
Siekiant nukreipti tranzitinį transportą nuo miesto centrinės dalies, Tauragėje šiemet toliau tiesiamas pietinis aplinkkelis. Šiuo metu darbai vyksta ruože nuo Vytauto gatvės iki Dariaus ir Girėno gatvės. Kaip valstybei svarbiam vietinės reikšmės kelių projektui, šiems darbams šiemet skirta daugiau kaip 615 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų.
Nuotrauka
kredito unija
Įkelta:
2024-07-04
LKU kredito unijų grupė pasirašė sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijomis“ (INVEGA), pagal kurią priemonėje dalyvaujančios kredito unijos pradeda teikti lengvatines paskolas ūkininkams. Lengvatinės paskolos gali būti skirtos ūkio plėtrai ir modernizavimui, taip pat investicijoms bei apyvartiniam kapitalui finansuoti.
Nuotrauka
energija
Įkelta:
2024-07-03
Lietuvoje sparčiai didėja energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, kuri, palyginti su tradiciniais energijos gamybos būdais, suteikia daug naudos aplinkai, turi socialinę ir ekonominę reikšmę. Skaičiuojama, kad Šilalės rajono savivaldybėje pusė suvartojamos energijos yra iš atsinaujinančių išteklių. Šilalės rajono savivaldybė sparčiai ruošiasi pereiti prie alternatyviųjų išteklių energijos plėtojimo, ruošdama atitinkamus strateginius dokumentus, taip pat atnaujina seną ir neefektyvią viešųjų paslaugų infrastruktūrą bei numato dideles apimtis, modernizuojant senus daugiabučius.
Nuotrauka
žal
Žalgirių gimnazijos nuotraukos
Įkelta:
2024-07-03
DofE programa – tai iš Edinburgo (Jungtinė Karalystė) atkeliavusi asmeninio tobulėjimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose, dirbančiose su 14–24 metų jaunimu. Taikant šią programą,  skatinama ugdyti drąsią, atsakingą ir visapusišką asmenybę, prisidedančią prie visuomenės gerovės. DofE programą visame pasaulyje koordinuoja Tarptautinis DofE apdovanojimų programos fondas. Programą globoja jauniausiasis Karalienės Elizabeth II ir princo Philipo sūnus – Jo Karališkoji Prakilnybė Edinburgo hercogas princas Edwardas.
Nuotrauka
patriot
Įkelta:
2024-07-02
Liepos 7-19 dienomis Lietuvoje pirmą kartą organizuojamos pratybos „Baltic Connection 24" („BALTCON24"), kurioms į Lietuvą dislokuojama Nyderlandų ilgojo nuotolio oro gynybos sistema „Patriot". Pratybose dalyvaus Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (KOP) Oro gynybos batalionas su vidutinio nuotolio oro gynybos sistemomis „NASAMS", Nyderlandų karališkųjų karinių oro pajėgų oro gynybos sistema „Patriot", NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys Ispanijos ir Portugalijos naikintuvai, Lietuvos kariuomenės Oro operacijų centras ir KOP orlaiviai.
Nuotrauka
pinigai
asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2024-07-01
Nuo liepos 1 d. iš skolų turinčių žmonių atlyginimų antstoliai išskaičiuos mažesnę dalį – tai reiškia, kad daugiau pajamų liks pragyvenimui, o kartu žmonės bus skatinami dirbti legaliai ir palaipsniui išvis atsikratyti skolų naštos. Skolų turinčiam žmogui papildomai kreiptis į antstolius nereikės, sumažintos privalomos išskaitos bus taikomos automatiškai.
Nuotrauka
gais
Įkelta:
2024-07-01
Trečiadienį Tauragės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (PGT) visuomenei pristatė naują autocisterną, kurią naudos Kęsčių ugniagesių komanda. Automobilis pirktas dėvėtas, tiesa, tokį rasti nėra lengva. Ugniagesių viršininkas Aretas Ežerskis praleido ne vieną mėnesį vartydamas internetinius puslapius ir ieškodamas tinkamo automobilio.
Nuotrauka
socialinis
Įkelta:
2024-06-28
Socialinis darbas visuomenei yra naudingas arba labai naudingas – taip mano dauguma Lietuvos gyventojų, rodo tyrimai. Nors per paskutinius penkerius metus socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičius padidėjo daugiau nei 3 tūkst., šių darbuotojų vis dar trūksta, o jų poreikis nuolat auga. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jaunuolius kviečia rinktis socialinio darbuotojo profesiją. Socialinį darbą galima studijuoti vienoje iš 15 šalies aukštųjų mokyklų.
Nuotrauka
Baciuška
Įkelta:
2024-06-27
Vakar medijose pasirodžiusi žinia, kad Šilalės ir Tauragės rajonuose bus kuriami du nauji kariuomenės poligonai, nustebino ne vieną. Naujiena, tarsi perkūnas iš giedro dangaus, iš pradžių šokiravo, o paskui iššaukė komentarų krušą ir liūtį.
Nuotrauka
gaistrinė
Įkelta:
2024-06-27
Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba šiandien pristatė naują vidutinės klasės autocisterną „MAN“, kuri pagerins mūsų ugniagesių gelbėtojų darbo sąlygas bei leis greičiau ir efektyviau reaguoti į nelaimes. Ši moderni technika yra itin svarbi tiek savivaldybei, tiek jos gyventojų saugumui.
Nuotrauka
namai
Įkelta:
2024-06-27
Siekiant taikliau ir efektyviau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas, labiau skatinti savivaldybes prisidėti finansiškai prie valstybės teikiamos jaunų šeimų įsigyti būstus paskatos, keičiamas finansinės paramos jaunoms šeimoms teikimo modelis. Seimas priėmė Vyriausybės pateiktą ir Seime patobulintą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo projektą.
Nuotrauka
Įkelta:
2024-06-27
Kaip informuoja Tauragės rajono savivaldybė, birželio 20 d. buvo atlikti maudyklų vandens tyrimai Jūros upės maudykloje, Balskų tvenkinyje, Keramikos tvenkinyje, Skaudvilės tvenkinyje, Draudenių ežere, Zumpės tvenkinyje bei vBaltrušaičių tvenkinyje.
Nuotrauka
poliginai
Įkelta:
2024-06-26
Bus steigiami du nauji Lietuvos kariuomenės poligonai Tauragės ir Šilalės rajonuose​​​​​​​Šiandien Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti du  naujus Lietuvos kariuomenės poligonus  vakarų Lietuvoje  –  Tauragės ir Šilalės  karinius poligonus su būtina jų veiklai reikalinga infrastruktūra. Toks sprendimas priimtas įvertinus Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės teiktus pasiūlymus dėl galimos Lietuvos kariuomenės poligono vietos, kurioje galėtų treniruotis Lietuvos kariai.
Nuotrauka
gim
Įkelta:
2024-06-20
Birželio 17-19 dienomis Tauragės Žalgirių gimnazijos I-II klasių mokiniai vykdė trumpalaikius projektinius darbus tema „Žalioji Tauragė“. Gimnazistai galėjo rinktis vieną iš 21 mokytojų pasiūlytos projektinių darbų temos. Veiklos, kurios buvo vykdomos ne tik gimnazijoje, bet ir kitose netradicinėse erdvėse, vyko 6 grupėse: tiksliųjų mokslų; užsienio kalbų; visuomeninių mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo; gamtos mokslų; lietuvių kalbos ir literatūros.
Nuotrauka
koplyt
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2024-06-20
Trečiadienį Tarailių progimnazijos kiemelyje, aštuntokų išleistuvių proga, mokyklos kiemelyje įkurdintas jų pačių gamintas koplytstulpis. Lietuvos mokinių liaudies dailės konkursinės parodoje „Sidabro vainikėlis“ dirbiniui suteiktas aukštas įvertinimas – jis laimėjo antrąją vietą. O kad visa tai įvyktų labiausiai stengėsi progimnazijos technologijų mokytojas Vidas Galbogis: vyras plušėjo kartu su trimis mokiniais, jiems talkino vieno jų tėtis ir mokyklos ūkinės dalies meistras. Lengva nebuvo: sunkų dirbinį gabenant į parodas pedagogą „susuko“ radikulitas.
Nuotrauka
globejai
R. Vaitkevičiaus nuotraukos
Įkelta:
2024-06-19
„Manau, kad globai reikia subręsti. Turi sutvirtėti viduje, įsišaknyti, kad galėtumei pasidalinti vaisiais su kitais“, – sako Vilija Burnelaitienė. Jurbarko rajone, vaizdingoje vietovėje, netoliese Panemunės pilies, gyvenančioje šeimoje šiuo metu auga keturi globotiniai – dvi sesės ir du broliai, o kartu – ir trys biologiniai vaikai.
Nuotrauka
rotary
Tauragės Rotary klubo nuotraukos
Įkelta:
2024-06-17
Savaitgalį Tauragės Rotary klubo prezidentas Paulius Jurkauskis iškilmingai perdavė regalijas verslininkui, visuomeninkui Dariui Stankui. Tauragės Inner wheel klubui dar vienerius metus vadovaus prezidentė Agnė Jurkauskė.
Nuotrauka
adakavas
Adakavo socialinių paslaugų namų nuotrauka
Įkelta:
2024-06-11
Vos prieš mėnesį Tauragėje startavusios socialinės dirbtuvės „Metų ratas“ įgavo pagreitį – startavo neįgaliųjų rankomis sukurtų gaminių elektroninė parduotuvė. Pirkprasmingai.lt ragina žmones išleisti pinigus prasmingai.